نشستهای تخصصی انقلاب زن، زندگی، آزادی

دکتر شادی امیری
جامعه ایرانی و آمادگی گذار به‌ دمکراسی بعد از جمهوری اسلامی
گروه دانشگاهی کالکتیو آزادی با همکاری سازمان جهانی کورد
دکتر معتصم تاتایی
ارزیابی اقتصاد کردستان ایران در پرتو ارزیابی اقتصاد امروز ایران و جهان
دکتر باقر فرنگیس
توسعه‌ پایدار اقتصادی در ایران بر پایه‌ معادن غرب کشور