سمینار نوروز خونین سنندج

سازمان جهانی کورد با گروه دانشگاهی کالکتیو آزادی سلسله نشستهای تخصصی مرتبط با انقلاب
زن، زندگی، آزادی برگزار میکند

یوسف اردلان: مقاومت نوروز سنندج، تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی، تشکیل شورای شهر سنندج
نشستهای تخصصی انقلاب زن، زندگی، آزادی
بهزاد خوشحالی: انقلاب ژینا به مثابه نتایج یک روند در جنبش آزادیخواهی
منصور بلوری: اسناد چرایی و چگونگی حمله به کوردستان و پدیدآیی نوروز خونین سنندج
ئاگری اسماعیلنژاد: نگاه حاکمیت و جامعه به‌ شهروندی و تاثیر آن در جنبش زن، زندگی، آزادی